Vanessa-Mae/Pamela Nicholson/London Symphony Orchestra/Viktor Fedotov