Nicolai Ghiaurov/Claire Watson/Christa Ludwig/Mirella Freni/Nicolaï Gedda/Walter Berry/Paolo Montarsolo/Franz Crass/New Philharmonia Chorus/New Philharmonia Orchestra/Otto Klemperer