Takis Favios, Alexandros Tziovanis, Sofia Mihailidou, Horodia